# shim sham steps

shim sham step (right)
shim sham step (left)
shim sham step (right)
break
pushes and cross overs (right)
pushes and cross overs (left)
pushes and cross overs (right)
pushes and cross overs (left/right)
tacky annie
tacky annie
tacky annie
break
kick ball change
kick ball change
break
kick ball change
kick ball change
break

shim sham step (right)
shim sham step (left)
shim sham step (right)
**freeze**
pushes and cross overs (right)
pushes and cross overs (left)
pushes and cross overs (right)
pushes and cross overs (left/right)
tacky annie
tacky annie
tacky annie
**freeze**
kick ball change
kick ball change
**freeze**
kick ball change
kick ball change
**freeze**

boogie back
boogie forward
boogie back
boogie forward
boogie back
shorty georges
boogie back
shorty georges

impro
dernière mise à jour : 4/7/2020, 11:11:30 PM